Publicaties

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang van 2017 tot en met 2022

  20 juli 2023 - De nieuwste bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn beschikbaar!
  In 2019 verscheen de laatste monitorrapportage; daarna gooide corona roet in het eten. De locatiebezoeken die in 2020/2021 en in 2021/2022 hebben plaatsgevonden zijn daarom gecombineerd. De bevindingen die in deze periode zijn opgehaald bij 234 kinderopvanglocaties, worden weergegeven in dit rapport.
  Kijkend naar de kwaliteit zien we een gemengd beeld, van zowel stabiliteit als verandering. De effecten van de pandemie en de nasleep daarvan lijken een weerslag te hebben op de werkbeleving van de medewerkers, de kwaliteit van het programma en het contact met ouders. Desondanks is de interactiekwaliteit stabiel gebleven, wat een compliment is voor de sector.
  Meer weten? Lees hier het rapport.

 • Nieuw LKK rapport 2: organisatieontwikkelingen, corona, personeelstekorten, werkbeleving...

  20 juli 2023 - Het LKK-team heeft trendanalyses uitgevoerd op de LKK-metingen van 2017 t/m 2022 voor wat betreft kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Er zijn gegevens geanalyseerd van circa 400 leidinggevenden en 650 pedagogisch medewerkers. Wat blijkt?
  In de kinderdagopvang en peuteropvang blijkt het aantal groepen met een HBO-geschoolde medewerker afgenomen te zijn, maar zijn er meer medewerkers die zich hebben gespecialiseerd op specifieke activiteiten. In de buitenschoolse opvang is vooral het aandeel specialisten in het team gedaald, terwijl het aantal groepen met een HBO-geschoolde medewerker onveranderd is. In de kinderdagopvang en peuteropvang is vanaf 2021-2022 sprake van een toenemende werkdruk, voor de buitenschoolse opvang speelt dit al eerder. In de buitenschoolse opvang blijkt het personeelstekort als knelpunt voor kwaliteit het sterkst te stijgen tussen 2017 en 2018. De mate waarin ziekteverzuim en verlof een knelpunt voor kwaliteit zijn, laat een stijging zien in alle opvangsoorten. Nieuwsgierig? Hier lees je het rapport.

 • Nieuw LKK rapport 3: kwaliteit gastouderopvang

  20 juli 2023 - Aan LKK is door het ministerie van SZW gevraagd om een verdiepende analyse te doen op de onderzoeksbevindingen die tussen 2017 en 2019 zijn verzameld bij 137 gastouders. De aanleiding was dat er grote verschillen bleken te zijn tussen gastouders met de laagste en met de hoogste kwaliteit opvang. Deze analyse heeft geleid tot een typologie waarin 5 profielen van gastouders worden onderscheiden. Bij de gastouders die vallen in profiel 1 (9% van alle gastouders) is zowel de educatieve als de emotionele kwaliteit laag. Bij de gastouders van profiel 5 (10%) is sprake van emotionele veiligheid en een stimulerend en uitdagend programma. De grootste groep gastouders (42%) valt in profiel 3: goede emotionele kwaliteit en een gemiddelde educatieve kwaliteit met een iets minder sterk ontwikkeld activiteitenaanbod. Deze kwaliteitsverschillen hangen samen met verschillen in kenmerken, zoals aantal werkuren, opleidingsniveau en uurprijs.
  Meer weten? Lees hier het rapport.

 • Het meten van kwaliteit in de kinderopvang

  18 juni 2021 - Het doel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is om de kwaliteit van de kinderopvang te meten. Structurele kwaliteitskenmerken zijn relatief stabiele kenmerken die gemakkelijker te meten zijn, zoals de groepsgrootte of de beroepskracht-kind ratio. Daarnaast zijn er vier pedagogische basisdoelen met meer ruimte voor eigen interpretatie en invulling in de praktijk. Om goed te kunnen kijken naar hoe de vier basisdoelen in de praktijk geïmplementeerd worden, is het van belang om zowel naar de pedagogische processen ofwel de interacties in de groep te kijken, als naar het aanbod van spel en activiteiten (curriculumkwaliteit). In dit rapport gaan we de verschillende instrumenten die zijn gebruikt in LKK nader verkennen aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen.

 • De verdiepende analyses: deel 3: Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning (maart 2021)

  22 april 2021 - Als gevolg van corona is in 2020 de meting van kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het consortium van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (UU en Sardes) drie verdiepende studies uitgevoerd in opdracht van de directie Kinderopvang van SZW. Deze week is de derde en laatste studie naar de Tweede Kamer gestuurd, als onderdeel van een Verzamelbrief over meerdere onderzoeken naar de kinderopvang (20 april 2021). In de LKK-verkenning komen de volgende onderwerpen aan bod: toegangsrecht, ondernemerschap, samenwerking kinderopvang en onderwijs, governance, lokale samenwerking en relatie tussen organisatiekenmerken en kwaliteit. De resultaten van de LKK-studie zijn in samenhang met de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) en een reflectie op het stelsel van de kinderopvang bekeken.

 • Babyhandreiking: tips voor het werken aan de educatieve kwaliteit met 0-2-jarigen

  18 februari 2021 - Dit rapport laat zien dat er ruimte voor verbetering is in de babyopvang. Met name in de educatieve kwaliteit van 0-2 jaar. Daarom hebben Sardes en de Universiteit Utrecht een praktische handleiding geschreven. Boordevol tips voor pedagogisch medewerkers, die de educatieve opvangkwaliteit van baby's en dreumesen willen verbeteren.

 • Verdiepende analyses deel 2: 'Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?'

  15 november 2020 - Dit is het tweede rapport in een reeks van drie en gaat dieper in op verschillen in kwaliteit naar regio, stedelijkheidsgraad, uurprijs en de opvang van doelgroepkinderen. Doelgroepkinderen zijn kinderen die op basis van hun gezinsachtergrond een groter risico lopen op ontwikkelings- en onderwijsachterstanden.

 • Verdiepende analyses deel 1: 'Kwaliteit van de babyopvang in Nederland'

  19 juli 2020 - Voorliggende studie is een verdieping op de kwaliteit van de babyopvang in Nederland. Uit eerdere metingen kwam naar voren dat de kwaliteit voor baby’s lager is dan voor peuters. Om die reden wordt er nader ingezoomd op de kwaliteit voor de babyopvang en wordt gekeken welke factoren bijdragen aan een hogere kwaliteit. Dit is het eerste rapport in een reeks van drie en gaat dieper in op de kwaliteit van de babyopvang.

 • LKK rapport: 'Ontwikkelingen in de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang' (2019)

  15 december 2019 - Voor de derde keer op rij presenteert het consortium van de Universiteit van Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium van 2017 tot en met 2020 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dit rapport bevat Trendanalyses en verklarende analyses op basis van de gecombineerde gegevens metingen 2017-2019.