Publicaties

 • Kwaliteit van de Nederlandse Kinderopvang - De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld - Gecombineerde metingen 2017-2023

  06 april 2024 - Voor de vijfde keer presenteert het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar
  bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke
  Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier
  typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang
  en gastouderopvang.

  Vanuit de LKK zien we dat de kinderopvangsector nog steeds druk ervaart, met name door
  personeelstekorten. Tegelijk is de interactiekwaliteit stabiel gebleken en in sommige
  opzichten zelfs verbeterd.
  De LKK-bevindingen stellen ons niet alleen in staat om een beeld te geven van de kwaliteit
  van de vier kinderopvangtypen in Nederland op dit moment. Ook kunnen deze bevindingen
  bekeken worden in het licht van de ontwikkelingen over de afgelopen 25 jaar.
  De komende periode zullen we deze inzichten verder uitbouwen en delen met eenieder die
  zich betrokken voelt bij de kinderopvang.

 • Nieuw LKK-rapport over verschillen in kwaliteit in de kinderdagopvang en in de buitenschoolse opvang

  07 december 2023 - Het ministerie van SZW streeft ernaar om de kwaliteitseisen voor de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang beter te laten aansluiten op de praktijk. In dat kader heeft het ministerie LKK benaderd voor het uitvoeren van verdiepende analyses op de onderzoeksdata van 2017 – 2019. In dit rapport wordt belicht waarin organisaties van lage en hoge kwaliteit van elkaar verschillen. Wat doet ertoe voor kwaliteit?

  Het onderzoek laat zien dat verschillende structurele kenmerken van belang zijn voor de kwaliteit, op het niveau van de medewerker, de groep en de organisatie. Zo blijken werkomstandigheden belangrijk te zijn voor een hoge kwaliteit, zoals het werken van meer uren per week, het aandeel personeel met een vast contract en de aandacht voor professionalisering. Ook de wijze waarop organisaties zich profileren blijkt van belang. Meer aandacht voor de contacten en relaties met ouders blijkt positief te zijn voor kwaliteit, terwijl een oriëntatie op betaalbaarheid of dienstverlening eerder een negatieve rol lijkt te spelen. Tot slot blijkt de kwaliteit vaak hoger in meer leeftijdshomogene groepen.

  Benieuwd naar alle bevindingen? Klik door naar het rapport: ‘Verschillen in kwaliteit – Een typologische verkenning van de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang – Gecombineerde metingen 2017-2019’

 • 12 tips voor de pedagogisch professional: zo versterk je het ontwikkelingsgericht werken met peuters

  08 augustus 2023 - Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (2017 t/m 2022) blijkt dat het ontwikkelingsgericht werken met peuters ruimte biedt voor verbetering. Daarom hebben we twaalf handige tips voor pedagogisch professionals geformuleerd.

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang van 2017 tot en met 2022

  20 juli 2023 - De nieuwste bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland zijn beschikbaar!
  In 2019 verscheen de laatste monitorrapportage; daarna gooide corona roet in het eten. De locatiebezoeken die in 2020/2021 en in 2021/2022 hebben plaatsgevonden zijn daarom gecombineerd. De bevindingen die in deze periode zijn opgehaald bij 234 kinderopvanglocaties, worden weergegeven in dit rapport.
  Kijkend naar de kwaliteit zien we een gemengd beeld, van zowel stabiliteit als verandering. De effecten van de pandemie en de nasleep daarvan lijken een weerslag te hebben op de werkbeleving van de medewerkers, de kwaliteit van het programma en het contact met ouders. Desondanks is de interactiekwaliteit stabiel gebleven, wat een compliment is voor de sector.
  Meer weten? Lees hier het rapport.

 • Nieuw LKK rapport 2: organisatieontwikkelingen, corona, personeelstekorten, werkbeleving...

  20 juli 2023 - Het LKK-team heeft trendanalyses uitgevoerd op de LKK-metingen van 2017 t/m 2022 voor wat betreft kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Er zijn gegevens geanalyseerd van circa 400 leidinggevenden en 650 pedagogisch medewerkers. Wat blijkt?
  In de kinderdagopvang en peuteropvang blijkt het aantal groepen met een HBO-geschoolde medewerker afgenomen te zijn, maar zijn er meer medewerkers die zich hebben gespecialiseerd op specifieke activiteiten. In de buitenschoolse opvang is vooral het aandeel specialisten in het team gedaald, terwijl het aantal groepen met een HBO-geschoolde medewerker onveranderd is. In de kinderdagopvang en peuteropvang is vanaf 2021-2022 sprake van een toenemende werkdruk, voor de buitenschoolse opvang speelt dit al eerder. In de buitenschoolse opvang blijkt het personeelstekort als knelpunt voor kwaliteit het sterkst te stijgen tussen 2017 en 2018. De mate waarin ziekteverzuim en verlof een knelpunt voor kwaliteit zijn, laat een stijging zien in alle opvangsoorten. Nieuwsgierig? Hier lees je het rapport.

 • Kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang | De kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in beeld | Gecombineerde metingen 2017-2022

  06 juni 2023 - Voor de vierde keer presenteert het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Met de Landelijke
  Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang
  en gastouderopvang. De corona uitbraak zorgde ervoor dat in 2020 geen reguliere meting kon plaatsvinden. In 2021 kon de draad weer worden opgepakt en daaruit volgt deze rapportage.

 • Het meten van kwaliteit in de kinderopvang

  18 juni 2021 - Het doel van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) is om de kwaliteit van de kinderopvang te meten. Structurele kwaliteitskenmerken zijn relatief stabiele kenmerken die gemakkelijker te meten zijn, zoals de groepsgrootte of de beroepskracht-kind ratio. Daarnaast zijn er vier pedagogische basisdoelen met meer ruimte voor eigen interpretatie en invulling in de praktijk. Om goed te kunnen kijken naar hoe de vier basisdoelen in de praktijk geïmplementeerd worden, is het van belang om zowel naar de pedagogische processen ofwel de interacties in de groep te kijken, als naar het aanbod van spel en activiteiten (curriculumkwaliteit). In dit rapport gaan we de verschillende instrumenten die zijn gebruikt in LKK nader verkennen aan de hand van de vier pedagogische basisdoelen.

 • De verdiepende analyses: deel 3: Toekomst van de kinderopvang in het pedagogisch-educatieve ecosysteem van kinderen en jeugdigen: een verkenning (maart 2021)

  22 april 2021 - Als gevolg van corona is in 2020 de meting van kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft het consortium van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (UU en Sardes) drie verdiepende studies uitgevoerd in opdracht van de directie Kinderopvang van SZW. Deze week is de derde en laatste studie naar de Tweede Kamer gestuurd, als onderdeel van een Verzamelbrief over meerdere onderzoeken naar de kinderopvang (20 april 2021). In de LKK-verkenning komen de volgende onderwerpen aan bod: toegangsrecht, ondernemerschap, samenwerking kinderopvang en onderwijs, governance, lokale samenwerking en relatie tussen organisatiekenmerken en kwaliteit. De resultaten van de LKK-studie zijn in samenhang met de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK) en een reflectie op het stelsel van de kinderopvang bekeken.

 • Babyhandreiking: tips voor het werken aan de educatieve kwaliteit met 0-2-jarigen

  18 februari 2021 - Dit rapport laat zien dat er ruimte voor verbetering is in de babyopvang. Met name in de educatieve kwaliteit van 0-2 jaar. Daarom hebben Sardes en de Universiteit Utrecht een praktische handleiding geschreven. Boordevol tips voor pedagogisch medewerkers, die de educatieve opvangkwaliteit van baby's en dreumesen willen verbeteren.

 • Verdiepende analyses deel 2: 'Krijgt elk kind dezelfde kwaliteit kinderopvang?'

  15 november 2020 - Dit is het tweede rapport in een reeks van drie en gaat dieper in op verschillen in kwaliteit naar regio, stedelijkheidsgraad, uurprijs en de opvang van doelgroepkinderen. Doelgroepkinderen zijn kinderen die op basis van hun gezinsachtergrond een groter risico lopen op ontwikkelings- en onderwijsachterstanden.