Kwaliteit in de gastouderopvang

Vanaf 2017 is de kwaliteit in de kinderdagopvang in kaart gebracht. Bij de metingen is rekening gehouden met de verschillende groepsvormen - horizontaal en verticaal - en leeftijdsfasen. Daarnaast is er in persoonlijke interviews met pedagogisch medewerkers gevraagd naar het aanbod van activiteiten, het pedagogische klimaat in de groep, de achtergrondkenmerken en werkbeleving van de pedagogisch medewerkers, de structurele kenmerken van de groepen en het pedagogische beleid.

Nieuw LKK rapport openbaar

Voor de vijfde keer presenteert het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes haar bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland (gecombineerde metingen 2017-2023). Met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meet het consortium vanaf 2017 de kwaliteit in de vier typen kinderopvang in Nederland: kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Vanuit de LKK zien we dat de kinderopvangsector nog steeds druk ervaart, met name door personeelstekorten. Tegelijk is de interactiekwaliteit stabiel gebleken en in sommige opzichten zelfs verbeterd.  De LKK-bevindingen stellen ons niet alleen in staat om een beeld te geven van de kwaliteit van de vier kinderopvangtypen in Nederland op dit moment. Ook kunnen deze bevindingen bekeken worden in het licht van de ontwikkelingen over de afgelopen 25 jaar. De komende periode zullen we deze inzichten verder uitbouwen en delen met eenieder die zich betrokken voelt bij de kinderopvang. U kunt hier het rapport nalezen.

Overige resultaten

In navolging van onze monitorrapportage in 2019 zijn wegens corona de locatiebezoeken die in 2020/2021 en in 2021/2022 hebben plaatsgevonden gecombineerd. Bekijk hier de volledige publicatie en hier de infographic van de gastouderopvang.

Eerdere publicaties kunt u hier terug vinden.

Verschillen in kwaliteit tussen gastouders - verdiepende analyse

Ook is er een verdiepende analyse gedaan op de onderzoeksbevindingen die tussen 2017 en 2019 zijn verzameld bij 137 gastouders. De aanleiding was dat er grote verschillen bleken te zijn tussen gastouders met de laagste en met de hoogste kwaliteit opvang. Deze analyse heeft geleid tot een typologie waarin 5 profielen van gastouders worden onderscheiden. Daarin werd onder meer gekeken naar educatieve/emotionele kwaliteit, emotionele veiligheid en activiteitenaanbod. Hier kunt u de bevindingen nalezen, waarin kwaliteitsverschillen naar voren komen die samenhangen met verschillen in kenmerken, zoals aantal werkuren, opleidingsniveau en uurprijs.

De brancheorganisaties Kinderopvang onderschrijven het belang van deelname aan LKK middels deze aanbevelingsbrief

Ervaringen met LKK van een gastouder