Kwaliteit in de gastouderopvang

In 2017 en 2018 is de kwaliteit in de gastouderopvang in kaart gebracht. Er is gebruik gemaakt van observatie-instrumenten die een oordeel geven over de kwaliteit in de groep. Daarnaast is er in persoonlijke interviews met de gastouders gevraagd naar het aanbod van activiteiten en het pedagogische klimaat in het gastoudergezin. Tevens is er gevraagd naar achtergrondkenmerken van de gastouders, en naar meer structurele kenmerken van het gastoudergezin.

De resultaten

De resultaten van de gecombineerde observaties in 2017 en 2018 laten zien dat de emotionele proceskwaliteit in de huidige steekproef gastouderopvang over het geheel genomen goed is, maar dat de educatieve proceskwaliteit laag tot matig-voldoende is. De spreiding in proceskwaliteit in beide domeinen is echter groot. De proces- en omgevingskwaliteit, zoals gemeten met de NCKO-interactieschalen en FCCERS-R is op sommige vlakken iets hoger en op sommige vlakken iets lager dan in de voorgaande meting in 2014. Het lijkt er op dat het activiteitenaanbod verbeterd is, maar dat de kwaliteit van de interacties wat lager is. Bedacht moet worden dat de steekproef gastouders vanwege de lage positieve respons niet als representatief voor de gehele sector kan worden gezien en dat de basis voor vergelijking met de bevindingen in 2014 zwak is.

Bekijk ook de samenvatting en infographic van de resultaten van de gastouderopvang.

Rapportage kwaliteitsmeting 2017, 2018 en 2019

De rapportage over de metingen 2017 tot en met 2019 is op dinsdag 3 maart 2020 openbaar gemaakt. Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking. De bevindingen zijn gebaseerd op metingen bij een kleine 300 kinderopvanglocaties, verdeeld over de vier typen opvang:  kinderdagopvang, kortdurende peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. 

De gecombineerde resultaten van de eerste, tweede en derde kwaliteitsmeting  worden hieronder gepresenteerd in het rapport en de infographics&nbspper type kinderopvang

Bekijk hier de volledige publicatie en hier de infographic over de gastouderopvang.