Kwaliteit in de buitenschoolse opvang

 In 2017 en 2018 is de kwaliteit van de buitenschoolseopvang in kaart gebracht. Er is gebruik gemaakt van observatie-instrumenten die een oordeel geven over de kwaliteit van de opvang. Daarnaast is er in persoonlijke interviews met pedagogisch medewerkers gevraagd naar het aanbod van activiteiten en het pedagogische klimaat in de groep. En is er gevraagd naar de achtergrond van de pedagogisch medewerkers, de werkbeleving, de structurele en stabiele kenmerken van de groep en het pedagogisch beleid.

De resultaten

De gecombineerde resultaten van de observaties in 2017 en 2018 laten zien dat de proceskwaliteit varieert afhankelijk van welk aspect bekeken wordt. De emotionele proceskwaliteit is matig tot goed, en ook de aspecten van groepsorganisatie scoren hoog, maar de educatieve proceskwaliteit (faciliteren van conceptontwikkeling, kwaliteit van feedback en taalstimulering) is laag. Er is een basisactiviteitenaanbod dat ervoor zorgt dat kinderen zich kunnen vermaken, wat blijkt uit de CLASS Pre-K en BSO observatieschaal, en uit de interviews met pedagogisch medewerkers, maar het aanbod lijkt vooral gericht op spel (binnen en buiten) en minder op verschillende andere domeinen, zoals muziek, dans, natuur en techniek. Al zijn er relatief grote verschillen tussen groepen, waarbij sommige groepen zich duidelijker profileren op een of meer van deze ontwikkelingsgebieden. De educatieve proceskwaliteit is beduidend hoger tijdens gerichte activiteiten en creatieve activiteiten, vergeleken met vrij spel en eet- en drinkmomenten. Maar dit type georganiseerde activiteiten is relatief weinig geobserveerd tijdens de bezoeken (ca. 25%). Eet- en drinkmomenten nemen de meeste tijd in beslag.

Bekijk ook de samenvatting en infographic van de resultaten van de buitenschoolse opvang.

Rapportage kwaliteitsmeting 2017, 2018 en 2019

De rapportage over de metingen 2017 tot en met 2019 is op dinsdag 3 maart 2020 openbaar gemaakt. Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking. De bevindingen zijn gebaseerd op metingen bij een kleine 300 kinderopvanglocaties, verdeeld over de vier typen opvang:  kinderdagopvang, kortdurende peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. 

De gecombineerde resultaten van de eerste, tweede en derde kwaliteitsmeting  worden hieronder gepresenteerd in het rapport en de infographics per type kinderopvang.

Bekijk hier de volledige publicatie en hier de infographic over de buitenschoolse opvang.