Kwaliteit in de peuteropvang

In 2017 en 2018 is de kwaliteit van de peuteropvang in kaart gebracht. De peuteropvang omvat zowel zelfstandige peuterspeelzalen als peuterspeelzalen die als peuterspeelzaal geïntegreerd zijn in een kinderopvangorganisatie. Naast de observaties op de groepen, is er ook in persoonlijke interviews met pedagogisch medewerkers gevraagd naar het aanbod van activiteiten, het pedagogische klimaat in de groep, de achtergrondkenmerken en werkbeleving van de pedagogisch medewerkers, de structurele en stabiele kenmerken van de groep en het pedagogische beleid.

De resultaten

De resultaten van de observaties in 2017 en 2018 op basis van verschillende instrumenten laten zien dat de proceskwaliteit op emotioneel vlak goed en op educatief vlak matig-voldoende is. De proceskwaliteit is vergelijkbaar en op sommige punten hoger dan in eerder onderzoek werd vastgesteld aan de hand van de omgevingsschalen en de NCKO-schalen. Het lijkt erop dat vooral de educatieve kwaliteit verbeterd is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de inrichting van de ruimte en het activiteitenaanbod en de kwaliteit van taal en interacties in algemene zin. Ook een vergelijking met een kwaliteitsmeting in de kinderdagopvang met de CLASS in 2012 toont dat zowel de emotionele als de educatieve proceskwaliteit in de huidige steekproef hoger is. De gemiddelde mate van welbevinden in de groep is hoog en de gemiddelde betrokkenheid die peuters tonen is matig-voldoende. Dit betekent dat de kinderen over het algemeen tevreden zijn, maar dat het aanbod van spel en activiteiten niet altijd actieve betrokkenheid van kinderen uitlokt en daarmee mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en leren. Verder blijken peuters vooral interacties te hebben met de pedagogisch medewerkers en in mindere mate met andere kinderen. Kinderen vertonen gemiddeld genomen een hoge mate van zelfregulatie en gewenst gedrag in de groep, en hun speelwerkhouding is te karakteriseren als gemiddeld.

Bekijk ook de samenvatting en infographic van de resultaten van de peuteropvang.

Rapportage kwaliteitsmeting 2017, 2018 en 2019

De rapportage over de metingen 2017 tot en met 2019 is op dinsdag 3 maart 2020 openbaar gemaakt. Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019, schetst de ontwikkelingen in kwaliteit over de tijd en biedt een internationale vergelijking. De bevindingen zijn gebaseerd op metingen bij een kleine 300 kinderopvanglocaties, verdeeld over de vier typen opvang:  kinderdagopvang, kortdurende peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastoudergezinnen. 

De gecombineerde resultaten van de eerste, tweede en derde kwaliteitsmeting  worden hieronder gepresenteerd in het rapport en de infographics per type kinderopvang.

Bekijk hier de volledige publicatie en hier de infographic over de peuteropvang.