Nieuws

Achterblijvende taal- en rekenvaardigheden van Nederlandse jongeren start al bij de vve [1]

11 november 2022

De beheersing van taal en rekenen van Nederlandse jongeren geeft reden tot zorg, meldt het adviesrapport ‘Taal en rekenen in het vizier’ van de Onderwijsraad. En dat is nogal wat. De beheersing van taal en rekenen is voorwaardelijk voor het leren van andere vakken en leergebieden, en een noodzaak om goed te kunnen deelnemen aan het onderwijs en later in de samenleving.

Om tot dit advies te komen maakte de Onderwijsraad gebruik van de bevindingen uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Hieruit blijkt dat de tekortkomingen al starten bij de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie.  

 

Emotionele en educatieve kwaliteit 

De zogenoemde educatieve kwaliteit blijft achter bij de emotionele kwaliteit. Emotionele kwaliteit gaat over een positieve sfeer in de groep en het ontbreken van negativiteit, met een medewerker die sensitief en responsief reageert op kinderen. Educatieve kwaliteit gaat over de mate waarin de pedagogisch medewerker kinderen kan ondersteunen in hun brede cognitieve en taalontwikkeling, de mate waarin zij kinderen kan helpen om zich te ontwikkelen binnen de zone van naaste ontwikkeling door gerichte en specifieke feedback te geven (Slot e.a., 2019).  

 

 Leerkransen vergroten 

 

Het versterken van de educatieve kwaliteit is belangrijk voor de leerkansen van leerlingen, om ze op een hoger niveau te brengen in hun cognitieve ontwikkeling (Broekhof, 2020). De meest recente metingen (2017-2019) laten zien dat de gemiddelde kwaliteit van de kinderopvang sinds 2012 is gestegen.  

 

Ruimte voor winst 

De gemiddelde educatieve kwaliteit is in alle opvangtypen echter duidelijk lager dan de emotionele. Dat is zorgelijk, want achterstanden bij kinderen zijn alleen te verminderen als de educatieve kwaliteit op orde is. Hier is zeker nog winst te behalen.  

Lees het hele adviesrapport van de Onderwijsraad