Klik hier voor de online versie
Oktober 2020
Nieuw rapport
Kwaliteit van de babyopvang in Nederland
vorm onder header
Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. In deze nieuwsbrief leest u de nieuwste ontwikkelingen rondom LKK Logo LKK
decoratie pijl voor titel Kwaliteit van de babyopvang in Nederland
In 2020 is de LKK-meting helaas niet doorgegaan. Vanwege de corona-uitbraak moest het veldwerk voortijdig gestaakt worden. In plaats daarvan zijn we dieper gedoken in de bevindingen uit de kwaliteitsmetingen van de afgelopen jaren. Als eerste hebben we de kwaliteit van de babyopvang nader onder de loep genomen.

Uit deze verdiepende analyses blijkt dat de emotionele en educatieve kwaliteit hoger is in de horizontale babygroepen dan in de verticale groepen waar ook baby's verblijven. Ook de inrichting van de ruimte, de kwaliteit van het programma en het taalgebruik met kinderen blijken van hogere kwaliteit in de horizontale groepen. Uitzondering op dit patroon vormt het aanbod van materialen en activiteiten; dit is juist beter in de verticale groepen. Dus bij een groep kinderen met meer leeftijdsvariatie is voor baby's de kwaliteit en toegankelijkheid van de materialen en activiteiten beter.

Wanneer we een onderscheid maken tussen baby's (tot 1 jaar) en dreumesen (1-2 jaar), zien we interessante verschillen tussen beide groepen. Zo is de ondersteuning van exploratie en spel voor baby's van hogere kwaliteit dan voor dreumesen, in beide type groepen. En voor dreumesen is het taalaanbod in verticale groepen van hogere kwaliteit dan in een babygroep. Deze bevindingen wijzen in de richting van het gebruik van specifieke leeftijdsgroepen (baby's, dreumesen, peuters) waarin nog beter kan worden aangesloten op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen.

> Bekijk hier het rapport
decoratie pijl voor titel LKK handreiking babyopvang in de maak
Op basis van de bevindingen uit het rapport van de babyopvang stelt LKK een handreiking samen. Deze is gericht op pedagogisch medewerkers die met baby's en dreumesen werken, zowel op horizontale als verticale groepen. Doel is om handvatten te bieden voor het versterken van de educatieve kwaliteit, omdat de LKK-studie laat zien dat daar nog ruimte ligt voor verbetering. Zo kunnen we samen de kwaliteit van de babyopvang in Nederland verder laten groeien.

Een link naar de handreiking is te vinden in de volgende LKK-nieuwsbrief, die in december verschijnt.
decoratie pijl voor titel Kwaliteit Integrale Kindcentra's
Paul Leseman en Pauline Slot hebben in opdracht van PACT voor Kindercentra onderzoek gedaan naar de pedagogische kwaliteit van integrale kindcentra. Hierbij zijn de gegevens gebruikt van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.

Doen integrale kindcentra (IKC) het beter dan andere kindcentra als het gaat om belangrijke principes die met het concept van IKC zijn verbonden en de pedagogische kwaliteit? Zijn er verschillen hierin tussen IKC's waaruit aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het construct zijn af te leiden? Een van de antwoorden luidt: IKC's doen het niet beter, maar ook niet slechter, dan reguliere kindvoorzieningen. Verder zijn er verschillen tussen IKC's van lagere en hogere pedagogische kwaliteit die terug te voeren zijn op een aantal beleids- en organisatiekenmerken. Hieruit zijn aanbevelingen leiden
 voor de doorontwikkeling van het concept en de implementatie ervan. 


> Nieuwsgierig? Lees het volledige rapport hier
3055

3057

3056

3058

3739

Op de website www.monitorlkk.nl worden de ontwikkelingen in de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland bijgehouden. Ook vindt u hier nieuws en artikelen over de bevindingen van de LKK.

Het consortium LKK bestaat uit Universiteit Utrecht en Sardes.
logo universiteit utrecht
logo universiteit utrecht
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze vaker ontvangen? Dan kunt u zich hier aanmelden.
##PIXEL##