Kwaliteit in de gastouderopvang

In 2017 is de kwaliteit in de gastouderopvang in kaart gebracht. Er is gebruik gemaakt van observatie-instrumenten die een oordeel geven over de kwaliteit in de groep. Daarnaast is er in persoonlijke interviews met de gastouders gevraagd naar het aanbod van activiteiten en het pedagogische klimaat in het gastoudergezin. Tevens is er gevraagd naar achtergrondkenmerken van de gastouders, en naar meer structurele kenmerken van het gastoudergezin.

De resultaten

De resultaten van de observaties laten zien dat de emotionele proceskwaliteit over het geheel genomen goed is, maar de educatieve proceskwaliteit laag tot middelmatig. Hoewel het welbevinden van kinderen over het algemeen goed is, is er gemiddeld genomen een lagere mate van betrokkenheid. Baby’s lijken iets lager te scoren op betrokkenheid en ook de aard van de activiteit lijkt een rol te spelen. Individuele kinderen ervaren een hogere kwaliteit van interacties met de gastouders dan met andere kinderen, wat samenhangt met de kleine groepsgrootte die meer een-op-een interacties met de gastouders mogelijk maakt en juist minder mogelijkheden biedt voor interacties met andere kinderen (van dezelfde leeftijd).

Tijdens de interviews met de gastouders kwam naar voren dat zij positieve relaties ervaren met de kinderen. Verder blijkt dat er relatief veel aandacht besteed wordt aan exploratie en motoriek, spel en taal, maar dat er minder nadruk is op creatieve en musische activiteiten of activiteiten op de gebieden taal, ontluikend rekenen, wetenschap en techniek, en burgerschapsvorming. De gastouders zijn over het algemeen tevreden met hun werk en de omstandigheden waaronder ze werken.