Kwaliteit in de peuteropvang

In 2017 is de kwaliteit van de peuteropvang in kaart gebracht. De peuteropvang omvat zowel zelfstandige peuterspeelzalen als peuterspeelzalen die als peuterspeelzaal geïntegreerd zijn in een kinderopvangorganisatie. Naast de observaties op de groepen, is er ook in persoonlijke interviews met pedagogisch medewerkers gevraagd naar het aanbod van activiteiten, het pedagogische klimaat in de groep, de achtergrondkenmerken en werkbeleving van de pedagogisch medewerkers, de structurele en stabiele kenmerken van de groep en het pedagogische beleid.

De resultaten

De resultaten van de observaties laten zien dat de proceskwaliteit op emotioneel vlak goed en op educatief vlak middelmatig is. Het lijkt erop dat vooral de educatieve kwaliteit verbeterd is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de inrichting van de ruimte en het activiteitenaanbod en de kwaliteit van taal en interacties in algemene zin.
De kinderen lijken over het algemeen tevreden te zijn, maar het aanbod van spel en activiteiten lokt niet altijd actieve betrokkenheid van kinderen uit en daarmee mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en leren. Verder blijken peuters vooral interacties te hebben met de pedagogisch medewerkers en in mindere mate met andere kinderen. Kinderen vertonen gemiddeld genomen een hoge mate van zelfregulatie en gewenst gedrag in de groep en hun speelwerkhouding is te karakteriseren als gemiddeld. In de peuteropvang wordt een groot deel van de tijd besteed aan educatieve activiteiten op taalgebied, zoals voorlezen, kringgesprek voeren en educatieve spelletjes spelen.

Pedagogisch medewerkers zelf ervaren een positieve band met de kinderen. In de groep is veel aandacht voor samen- en fantasiespel en bevordering van zelfregulatie. Niet voor alle ontwikkelingsgebieden is evenveel aandacht. Zo wordt er wel veel aandacht besteed aan exploratie en motorische activiteiten, samenspel en taal en geletterdheid, maar is er minder nadruk op ontluikend rekenen, wetenschap en techniek of burgerschapsvorming. De medewerkers zijn over het algemeen tevreden met hun werk en de omstandigheden waaronder ze werken.